vendredi 18 octobre 2013

Arthur Schopenhauer, par Jules Lunteschütz