mardi 8 avril 2014

Liu Xiaodong, autoportrait 1983