mercredi 9 avril 2014

Liu Xiaodong, autoportrait 2008