lundi 18 août 2014

Photographie de Tsuguharu Fujita,